بانک سوالات امتحانی مدارس ایران

بانک سوالات امتحانی مدارس ایران

 

نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی
ترم اول دیفرانسیل(دی ماه 90) 

 

ترم دوم زیست شناسی(خرداد ماه 89) 

 ترم دوم زبان فارسی(خرداد ماه 89) 

 

 ترم دوم فیزیک(خرداد ماه 89)  

 ترم دوم دین و زندگی(خرداد ماه 89) 

 

 ترم دوم دیفرانسیل(خرداد ماه 89)  

 

 ترم دوم عربی(خرداد ماه 89) 

 

 ترم دوم ادبیات فارسی(خرداد ماه 89)  

 

ترم اول تاریخ شناسی(دی ماه 1387)   

ترم اول اجتماعی (دی ماه 1387) 

 ترم اول عربی(دی ماه 1387) 

ترم اول ادبیات فارسی(دی ماه 1387) 

 

ترم اول زیست شناسی(دی ماه 1387)   

 ترم اول زمین شناسی(دی ماه 1387) 

 

  ترم اول زبان فارسی (دی ماه 1387)

ترم اول زبان انگلیسی(دی ماه 1387)

 

ریاضی ترم اول (دی ماه 1387) 

 

  ترم اول  هندسه (دی ماه 1387) 

 فیزیک ترم اول (دی ماه 1387) 

 ترم اول  دین و زندگی(دی ماه 1387) 

 

  ترم اول  دیفرانسیل (دی 1387) 

 

نمونه سوال امتحانی سوم دبیرستان

ترم اول عربی 3(دی ماه 90)

 

ترم اول زبان انگلیسی(دی ماه 90)

ترم اول حسابان(دی ماه 90)

 

  ترم دوم عربی(خرداد ماه 89) 

 

ترم دوم تاریخ ایران و جهان(خرداد ماه 89) 

ترم دوم فیزیک(خرداد ماه 89) 

ترم دوم هندسه(خرداد ماه 89)

 ترم دوم زمین شناسی(خرداد ماه 89)  

 

 ترم دوم جامعه شناسی(خرداد ماه 89)

 

ترم دوم زبان فارسی(خرداد ماه 89)

 

ترم دوم زیست شناسی(خرداد ماه 89) 

  ترم دوم ریاضی(خرداد ماه 89)

 

ترم دوم جبر و احتمال(خرداد ماه 89) 

ترم دوم حسابان(خرداد ماه 89)

 

 ترم دوم فلسفه و منطق(خرداد ماه 89)

ترم دوم ادبیات فارسی(خرداد ماه 89)

ترم دوم دین و زندگی(خرداد ماه 89)  

 

ترم اول  زیست شناسی (دی ماه 1387)

 ترم اول زمین شناسی (دی ماه 1387) 

 

ترم اول زبان فارسی(دی ماه 1387) 

 

 ترم اول زبان خارجه(دی ماه 1387)

 

ترم اول تاریخ ایران و جهان(دی ماه 1387) 

 

ترم اول تاریخ ادبیات (دی ماه 1387) 

 

ترم اول تاریخ معاصر(دی ماه 1387)

ترم اول شیمی(دی ماه 1387)   

 

ترم اول ریاضی (دی ماه 1387)   

 

ترم اول روانشناسی(دی ماه 1387) 

ترم اول جغرافیا(دی ماه 1387)  

 

ترم اول حسابان(دی ماه 1387)

 

ترم اول هندسه(دی ماه 1387)

ترم اول جامعه شناسی(دی ماه 1387) 

 

ترم اول جبر و احتمال (دی ماه 1387) 

ترم اول فیزیک (دی ماه 1387)

ترم اول فلسفه و منطق(دی ماه 1387)

 ترم اول دین و زندگی(دی ماه 1387) 

 ترم اول آرایه ها(دی ماه 1387)

 

 ترم اول عربی(دی ماه 1387)  

 ترم اول آمار(دی ماه 1387) 

 

 ترم اول ادبیات فارسی(دی ماه 1387)  

 

 نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان

 

 ترم دوم زیست شناسی(خرداد ماه 1389)

 

 ترم دوم زبان خارجه(خرداد ماه 1389)

 

  ترم دوم زبان فارسی(خرداد ماه 1389) 

 

ترم دوم شیمی(خرداد ماه 1389) 

 

ترم دوم ریاضی دوم تجربی (خرداد ماه 1389) 

 

ترم دوم ریاضی دوم ریاضی (خرداد ماه 1389)  

ترم دوم هندسه دوم تجربی (خرداد ماه 1389) 

ترم دوم  هندسه دوم ریاضی (خرداد ماه 1389) 

 

 ترم دوم فیزیک(خرداد ماه 1389)    

 

ترم دوم دین و زندگی(خرداد ماه 1389) 

 

ترم دوم عربی(خرداد ماه 1389)    

 

ترم دوم آمار(خرداد ماه 89) 

 

ترم دوم ادبیات(خرداد ماه 89)

 

ترم دوم زیست شناسی(خرداد ماه 88) 

 

ترم دوم زبان فارسی(خرداد ماه 88) 

 ترم دوم زبان خارجه(خرداد ماه 88)

 

  ترم دوم شیمی(خرداد ماه 88)

 

  ترم دوم ریاضی(خرداد ماه 88)  

 

 ترم دوم جغرافیا(خرداد ماه88)

 

  ترم دوم هندسه(خرداد88) 

 

 ترم دوم فیزیک(خرداد ماه88)   

 

   ترم دوم دین و زندگی(خرداد88)

 

  ترم دوم عربی(خرداد ماه88)

 

   ترم دوم ادبیات فارسی(خرداد ماه 88)

 

   ترم دوم آمار و مدلسازی(خرداد ماه 88)

 

ترم اول زیست شناسی(دی ماه 1387) 

ترم اول زبان فارسی(دی ماه 1387)  

ترم اول زبان(دی ماه 1387)

 

 ترم اول شیمی(دی ماه 1387) 

 

 ترم اول ریاضی(دی ماه 1387)

 

 ترم اول جغرافیا(دی ماه 1387) 

 

 ترم اول هندسه(دی ماه 1387)

 ترم اول فیزیک (دی ماه 1387)

 

  ترم اول دین و زندگی (دی ماه 1387) 

  ترم اول عربی(دی ماه 1387)

 

  ترم اول ادبیات (دی ماه 1387)

 

 نمونه سوال امتحانی سال اول دبیرستان

 

ترم دوم زیست شناسی (خرداد ماه 89) 

 ترم دوم زبان فارسی (خرداد ماه 89)

 

   ترم دوم  زبان خارجه (خرداد ماه 89)

 

  ترم دوم شیمی (خرداد ماه 89) 

 

  ترم دوم ریاضی (خرداد ماه 89)   

 

ترم دوم اجتماعی (خرداد ماه 89) 

 

 ترم دوم فیزیک (خرداد ماه 89) 

 ترم دوم دین و زندگی (خرداد ماه 89)

 

ترم دوم ادبیات فارسی (خرداد ماه 89)  

 ترم دوم زیست شناسی(خرداد ماه 88)

 

ترم دوم زبان فارسی(خرداد ماه 88) 

 ترم دوم زبان خارجه(خرداد ماه 88) 

 

ترم دوم شیمی(خرداد ماه 88) 

 ترم دوم ریاضی(خرداد ماه 88)

 

  ترم دوم فیزیک(خرداد ماه 88) 

 

 ترم دوم دین و زندگی(خرداد ماه 88)

 ترم دوم عربی(خرداد ماه 88)

 

 ترم دوم ادبیات فارسی(خرداد ماه سال88)

 ترم اول اجتماعی(دی ماه 1387) 

 

ترم اول زیست شناسی(دی ماه 1387) 

 ترم اول زبان فارسی(دی ماه 1387)

 

 ترم اول زبان خارجه (دی ماه 1387)

 

 ترم اول شیمی(دی ماه 1387)

ترم اول فیزیک (دی ماه 1387)

ترم اول دین و زندگی(دی ماه 1387) 

 

  ترم اول عربی (دی ماه 1387)

 

  ترم اول ادبیات فارسی(دی ماه 1387) 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ساعت 2:0  توسط حسن ذکائی  |